Pocetna Društvo Kostić: Pojačaćemo aktivnosti na zaštiti Vrutaka

Kostić: Pojačaćemo aktivnosti na zaštiti Vrutaka

852
1
Podelite
Foto: Radiosan.rs

Član Gradskog veća za javna preduzeća Dragoljub Kostić kaže za „Vesti“ da će lokalna samouprava značajno pojačati aktivnosti na zaštiti Vrutaka i da se povratak na vodosnabdevanje sa vodozahvata očekuje po završetku druge faze gradnje fabrike vode na Cerovića brdu, odnosno početkom 2019. godine.

-Ukoliko se i druga faza Projekta fabrike vode koja je izuzetno zahtevna po pitanju tehničkih rešenja i neobično kratkog roka završetka radova, uspešno okonča i ako se ispoštuju projektantska rešenja, renomirani stručnjaci iz Instituta “Jaroslav Černi“ koji su autori ovog Projekta, nemaju dilema oko povratka na akumulaciju “Vrutci“. Naravno i na pouzdanost snabdevanja i kvaliteta vode koja će se isporučiti građanima i privredi Grada – navodi za „Vesti“ Kostić.

fabrika vode 3

Raspisan je tender za drugu fazu gradnje fabrike vode na Cerovića brdu. Pored ozonizacije koja je urađena u prvoj fazi u tehnološki proces uvodi se prerada vode aktivnim ugljem. Šta podrazumeva ovaj proces?

Po oceni Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI) prva faza Projekta uspešno je završena što je bio neophodan uslov da se odmah krene sa aktivnostima na realizaciji druge faze Projekta. U veoma kratkom vremenu pripremljena je konkursna dokumentacija. Javna nabavka za izvođenje kosticradova objavljena 31. januara 2018. godine. Pre izrade tehničke dokumentacije za obe faze, analizirani su ključni parametri tehnološkog procesa postrojenja, kvalitet vode, sagledano je stanje postojeće opreme kao i problemi u radu postrojenja i u skladu sa tim predložen postupak prečišćavanje vode koji obuhvata sledeće: preddezinfekciju jezerske vode, uvodođenje kompletne linije za koagulaciju i flokulaciju, taloženje u postojećim taložnicima uz njihovu rekonstrukciju ubacivanjem lamela, proces ozonizacije u novom objektu koji predstavlja ključni deo procesa prečišćavanja, filtracija na otvorenim brzim peščanim filterima, filtracija na filterima sa aktivnim ugljem, finalna dezinfekcija vode supstitucijom gasnog hlora sa hlor-dioksidom, tretman tehnoloških otpadnih voda u novom objektu taložnice-lagune, kompletno savremena automatika i upravljanje, laboratorija i monitoring. Kako se srž realizacije prve faze sastojao u uvođenju procesa ozonizacije tako je srž realizacije druge faze Projekta uvođenje filtera sa aktivnim ugljem. Dakle pored peščanih filtera predviđeni su filteri sa aktivnim ugljem koji su projektovani kao gravitacioni filteri sa konstantim nivoom i brzinom filtracije. Filtriranjem vode kroz sloj aktivnog uglja uklanjaju se sve eventualno zaostale čestice i nepoželjna organska i neorganska jedinjenja uz popravku ukusa i mirisa vode za piće. Radom filtera može se upravljati iz komandno kontrolnog centra samog postrojenja ili sa pultova. Za pranje GAU filtera vodom i vazduhom predviđene su nove pumpe i niskopritisni kompresor koji su ugrađeni u toku rekonstrukcije prve faze postrojenja.

fabrika vode

Postoje li bilo kakve rezerve u pogledu pouzdanosti nove Fabrike vode, odnosno da će  završetkom i druge faze Užičani na duži rok biti bezbedni sa stanovišta snabdevanja zdravom pijaćom vodom sa Vrutaka?

Obaveza Grada Užica kao investitora, JKP “Vodovoda“ kao krajnjeg korisnika, stručnog nadzora i izvođača radova je da realizuju radove predviđene projektnom dokumentacijom koju je izradio Institut “Jaroslav Černi“ iz Beograda. U tom slučaju, kako je rekao prof. Prvoslav Marjanović u prošlom broju vašeg lista, fabrika vode će omogućiti proizvodnju zdravstveno ispravne vode za piće sa akumulacije “Vrutci“ na duži vremenski rok. Ponavljam – sva tehnička rešenja odredio je Institut “Jaroslav Černi“ iz Beograda, iza kojih i danas čvrsto stoji.

Šta je do sada urađeno na sanaciji akumulacije što je predočio kao neophodno tim Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ iz Beograda? Kada će vodozahvat dobiti zaštitnu ogradu koja će zabraniti pristup neovlašćenima ?

Urađen je Elaborat sanitarne zaštite akumulacije na koji je dobijena saglasnost Ministarstva zdravlja i pripremljen predlog Odluke o utvrđivanju zona sanitarne zaštite. U završnoj fazi je izrada Prostornog plana područja posebne namene akumulacije “Vrutci“. Nakon javnog uvida u Plan očekuje se usvajanje              Plana i Odluke o zonama sanitarne zaštite. Značajno je unapređeno sakupljanje komunalnog otpada u slivnom području akumulacije i uklonjen najveći broj divljih deponija. Urađena je delimična analiza bujičnih pregrada u slivu akumulacija. Postoji projektna dokumentacija za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za naseljena mesta Kremna i Bioska.

U toku realizacije prve faze Projekta nabavljen je deo laboratorijske opreme koja je omogućila da JKP “Vodovod“ počne sa ispitivanjem kvaliteta vode u akumulaciji Vrutci u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje iz Užica i Fakultetom “Futura“ iz Beograda.  Te aktivnosti i sve druge aktivnosti iz dokumentacije Instituta u 2018. godini, moraju se značajno pojačati s obzirom da se korišćenje vode sa akumulacije Vrutci očekuje početkom 2019. godine. Izrada  zaštitne ograde oko čitave akumulacije nije predviđena merama koje je propisao Institut “Jaroslav Černi“. Pristup neovlašćenim licima treba vršiti na druge načine – tehničkim obezbeđenjem i češćim obilascima čuvarske službe na brani “Vrutci“ i saradnjom sa lokalnim stanovništvom.

Vrutci alge

Koliko je sredstava potrebno za realizaciju ovih mera? Da li postoji stavka u budžetu za ovu namenu? Koliko su Grad Užice i JKP „Vodovod“ do sada izdvojili novca za sanaciju akumulacije i lečenje Vrutaka od cijanobakterija i toksina?

Za realizaciju svih mera koje će se sprovoditi kroz višegodišnje aktivnosti potrebna su značajna sredstva od nekoliko miliona eura. Zato je mere potrebno sprovoditi sukcesivno uzimajući u obzir njihov pojedinačni značaj i uticaj kao i finansijske kapacitete gradskog budžeta i JKP “Vodovod“. Treba raditi i na obezbeđivanju sredstava iz drugih izvora finansiranja (republička sredstva, sredstva donacija i sl.). U okviru prve faze Projekta kroz koju je nabavljena i laboratorijska  oprema, delom i za ispitivanje kvaliteta vode u akumulaciji Vrutci Grad je u 2017. godini uložio ukupno  40 miliona dinara, a u budžetu za 2018. godinu za sufinansiranje druge faze projekta kojom je takođe predviđena i nabavka laboratorijske opreme, izdvojeno je 20 miliona dinara. JKP “Vodovod“ učestvovao je za aktivnosti na ispitivanju kvaliteta vode u akumulaciji Vrtuci u vrednosti 2-3 miliona dinara a za prvu fazu projekta iznosom od 2,25 miliona dinara.

Užice će do kraja godine dobiti novu fabriku vode, ali građane interesuje i  šta će biti sa kvalitetom sirove vode u akumulaciji ukoliko se nastavi cvetanje algi unedogled. Da li je bilo koja od naučnih institucija predložila Gradu Užica precizan model sanacije Vrutaka što može biti jako skupo (izmuljivanje jezera), ali naravno postoje i jeftinije biološke metode?

U 2018. godini, kao što sam rekao, znatno će se pojačati aktivnosti Grada i JKP “Vodovod“ koji će pratiti kvalitet vode u akumulaciji. Tehničko rešenje Instituta “Jaroslav Černi“ iz Beograda, generalno je zasnovano na činjenici da se problem vodosnabdevanja prvenstveno rešava rekonstrukcijom i dogradnjom PPV “Petar Antonijević“ na Cerovića brdu čija je prva faza uspešno završena, a druga faza upravo počinje. Izmuljivanje jezera za sada nije predviđeno.

Cevovod sa vodozahvata Vrutci za snabdevanje Užica vodom nije  u upotrebi u  jednom delu  od decembra 2013. godine kada je prekinut vodosnabdevanje zbog prisustva cijanobakterija. U kakvom je on stanju i da li će i ovom delu cevovoda biti potrebna sanacija?

Naravno da se u 2018. godini u ovkiru svih priprema za puštanje vode sa akumulacije Vrutci mora detaljno pregledati i sanirati cevovod sirove vode što je obaveza JKP “Vodovod“. Potreba za ovim radovima svakako postoji. Oni će početi na proleće kada se stvore pogodniji klimatksi uslovi.

vrutci

Znamo za izostanak tehničke i upotrebne dozvole za branu Vrutci koja je izgrađena pre više od tri decenije, da li je moguće konačno kompletiranje dokumentacije?

U pravu ste. Upotrebna dozvola za branu Vruti ne postoji iako je ona, kao višenamenska akumulacija u funkciji od 1986. godine. Podsetimo se da ona pored  uloge vodosnabdevanja građana i privrede, ima i uloge zaštite nizvodnog  područja od poplava, oplemenjivanja malih voda u sušnim periodima i prihvatanja nanosa. Postavili ste mi teško pitanje. Mislim da će kompletiranje dokumentacije , posle toliko vremena, teško ići i da se u bliskoj budućnosti neće stvoriti uslovi za izdavanje upotrebne dozvole. Postavlja se i pitanje da li bi te aktivnosti  trebalo da vodi JP “Srbijavode“ ili neko drugi.

Da li Grad Užice kao lokalna samouprava čija je to obaveza ima urađenu studiju izdašnosti podzemnih izvorišta koja je potrebno zaštiti i kaptirati?

Za sada Grad nema ovu studiju. U planu je da se ona izradi u narednom periodu.

I na kraju postoje li bilo kakve dileme oko povratka na Vrutke posle završetka gradnje savremene fabrike vode sa stanovišta pouzdanosti snabdevanja i ispravnosti vode za piće?

Prva faza projekta sa novim i rekonstruisanim tehnološkim linijama za sada daje vrlo dobre rezultate u praksi što je ohrabrujuće. Ukoliko se i druga faza Projekta koja je izuzetno zahtevna po pitanju tehničkih rešenja i neobično kratkog roka završetka radova, uspešno okonča i ako se ispoštuju projektantska rešenja, renomirani stručnjaci iz Instituta “Jaroslav Černi“ koji su autori ovog Projekta, nemaju dilema oko povratka na akumulaciju “Vrutci“. Naravno i na pouzdanost snabdevanja i kvaliteta vode koja će se isporučiti građanima i privredi Grada. U ovim  poslovima uloga stručnih ljudi i JKP “Vodovod“ je jako bitna  jer se radi o novim tehnologijama za koju se oni i njihovi radnici moraju dobro i pravilno osposobiti. Dakle, Projekat ima mnogo učesnika od kojih ni jedan ne sme da “zakaže“. Dakle, kada te dileme nemaju vrhunski stručnjaci koji su projektovali ova tehnološka rešenja, koja svi zajedno realizujemo, zašto bismo ih mi imali?

1 komentar

  1. uvaženi većniče Kole,pa šta si radio godinama,bio si direktor vodovoda ,niste stigli ni peščani filter da zamenite,curilo vam na sve strane.Ne bih ti ja pio tu tvoju vodu!