Pocetna Ekonomija „SRETEN GUDURIĆ“ prodaje lokal na Glavnoj ulici

„SRETEN GUDURIĆ“ prodaje lokal na Glavnoj ulici

479
0
Podelite

06.07.2018.god.

PP „SRETEN GUDURIĆ“ AD.UŽICE raspisuje

O G L A S

ZA OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA- LICITACIJE

Predmet oglasa je otuđenje nepokretnosti iz privatne svojine PP „ Sreten Gudurić“ AD.Užice u postupku javnog nadmetanja- licitacije , po tržišnim uslovima, i to:

SG-2

Poslovna zgrada postojeća na kat. Parceli  8419 KO Užice označena kao zgrada 1, spratnosti P bruto površine u osnovi od 75m2.

Uvid u dokumentaciju kao i pregled nepokretnosti može se izvršiti u PP „ Sreten Gudurić“ AD.Užice, Pekarska 1 svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova.

Početna cena za nepokretnost je 220.000,00 EURA.

Ponuđeni iznos cene mora biti veći od početnog iznosa.

Za učešće u postupku javnog nadmetanja utvrđuje se depozit u iznosu od 5.000,00 EURA  u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate koji se uplaćuje na tekući račun: 160-7082-73 banka „ Intesa“ ad. Beograd.

Učesnici u postupku javnog nadmetanja mogu biti pravna i fizička lica koja podnesu prijavu za učešće u roku od 30 dana od dana oglašavanja i dokaz o uplati depozita.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na adresu Preduzeća.

Javno nadmetanje prijavljenih kandidata će se održati 16.07.2018.godine u sali za konferencije PP „ Sreten Gudurić“ AD.Užice , sa početkom u 12,00 časova.

Oglas će se objaviti dana 08.06.2018.godine u listu „Vesti“ i na zvaničnom sajtu Preduzeća www.sretenguduric.rs

Kontakt osoba: Rosa Ristanović , tel. 031 561-466.

Generalni direktor

Aleksandar Stanojević

Ostavite odgovor