Pocetna Društvo Probleme rešavamo u hodu

Probleme rešavamo u hodu

719
0
Podelite

Grad Užice je od 2018. godine po prvi put usvojio Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Užice za period od 2018. do 2021. godine. Utvrđeno je da su akutni romski problemi u Užicu stambeno zbrinjavanje, zadravstvena zaštita, zapošljavanje i obrazovanje. Veliki broj užičkih Roma korisnici su sredstava Centra za socijalni rad, a započet je i postupak ozakonjenja jednog stambenog objekta.

Lokalna samouprava je uglavnom upoznata sa problemima romske populacije na teritoriji Grada, i svesni su važnosti rešavanja tih problema. Samo tako zajednica u celini može da postiže napredak kaže za „Vesti“ Vidoje Drndarević, član Gradskog veća zadužen za oblast brige o porodice, zdravstva i socijalne politike:

-Užice je prošle godine prvi put donelo Lokalni akcioni plan (LAP) za poboljšanje položaja Roma. Sve što je u njemu navedeno mi pokušavamo da sprovedemo u delo, kako bismo doprineli poboljšanju položaja Roma. Utvrđena su četiri prioriteta, a to su stambeni problemi, zapošljavanje, školovanje i zdravstvo. Prema LAP-u izdvajamo godišnje 400 hiljada dinara prvenstveno za poboljšanje uslova stanovanja. Formirali smo komisiju gde smo zajedno sa predstavnicima Udruženja Roma Užice, predstavnikom naše stručne službe slikali i napravili jedan elaborat svih romskih kuća i onda oni sami, na svojim sastancima u Udruženju, donose šta im je prioritet, da ne ispadne sada da njima neko nešto nameće. Mogu da budem zadovoljan jer smo na više mesta intervenisali da im poboljšamo uslove stanovanja. Uspeli smo, za ove dve godine od kada sam odgovoran za ovu oblast, da tri romske kuće renoviramo. Dve smo pokrili, jednu smo adaptirali tako što smo uradili potporne zidove i unutrašnjost opremili stolarijom. Sada tu može normalno da se živi.

Drndarević ističe da lokalna samouprava radi na tome da se, tamo gde je to moguće, gde su se stvorili zakonom predviđeni uslovi, da se izvrši ozakonjenje objekata u kojima žive pripadnici romske nacionalnosti:

-Mali je broj onih koji imaju takvu mogućnost jer obično treba da se parcela i objekat vode na njima. Romi najčešće stanuju i žive u kućama koje nisu na njihovom zemljištu pa to je problem kako to da se reši. Ušli smo u postupak ozakonjenja jedne kuće, ali i to je pomak zar ne!

Većina romskih porodica prima stalnu socijalnu pomoć ili jednokratnu novčanu pomoć, pri Centru za socijalni rad. Grad višečlanim prodicama izlazi u susret tako što obezbeđuje udžbenike za decu koja pohađaju školsku nastavu:

-Obezbeđujemo one knjige koje Ministarstvo prosvete ne obezbedi, kao što su radne sveske, školski pribor i td. Na početku svake školske godine pomažemo im kroz jednokratne pomoći, da deca idu na izlete, na ekskurzije, kao i za nabavku još nekih potrepština za decu. Moram da naglasim da ipak sve zavisi od toga koliko su oni zainteresovani. Ove godine desio se mali stepen nezadovoljstva , da li je to namerno ili nenamerno, ne znam, ali se dogodilo da pojedine škole na kraju prethodne školske godine nisu napravile spiskove romskih porodica da bismo poslali Ministarstvu kako bi deca dobili knjige. Šta se to desilo ne znam, ali to je informacija koju sam dobio od romskih porodica. Sa druge strane mi smo izašli u susret svakom njihovom zahtevu da pomognemo u nabavci neophodnog školskog pribora.

Ima dosta Roma u Užicu koji su radno angažovani, rade po hladnjačama, sezonske poslove, rade na buvljim pijaca i zarađuju za svoju egzistenciju. Ali ima i onih koji su bolesni i koji nisu u mogućnosti da rade. Grad pomaže koliko je u mogućnosti, a jedan od zadataka je i da se poboljša zdravstvena zaštita:

-Planirano je da se organizuju pregledi kod stomatologa, zatim da žene odu na redovne ginekološke preglede, jednostavno kad im nešto treba, da im pomognem na taj način, ali znate kako, oni se jave onog trenutka kada im nešto treba. Nema toga da prioritete dogovorimo unapred. Pokušavam preko Udruženja Roma da oni kanališu njihove aktivnosti i prioritete, posebno tamo gde mi možemo da pomognemo.

Na pitanje da li se novac iz budžeta odvaja za Rome, Drndarević kaže:

-Već sam istakao da postoji Lokalni akcioni plan po kome se za pripadnike romske nacionalnosti odvaja 400 hiljada dinara na godišnjem nivou. To je za potrebe koje oni utvrde kao prioriteti. Nije to u dovoljnoj meri, ali idemo korak po korak ka rešavanju svih problema.

Iz Lokalnog akcionog plana:

Grad Užice nema Koordinatora za romska pitanja koji bi bio zadužen za kreiranje i praćenje politika za Rome i olakšao komunikaciju između lokalne samouprave, ostalih institucija i romske zajednice. Takođe, ne postoji ni pozicija romskog medijatora u zdravstvu u Zdravstvenom centru Užice, kao ni pedagoškog asistenta u nastavi pri osnovnim školama, iako je preka potreba prema istraživanju koje je izvršeno u romskoj zajednici. Veoma je važno da te pozicije treba da obavljaju lica romske nacionalnosti, jer po tradiciji Romi su otvoreniji i lakše se postiže saradnja kada sa njima radi neko iz njihove zajednice.

Problemura rešavis ande piripe

Foro Užice si katar e 2018. breš po prvo drom usvojisada o Lokalno akciono plano za unapredime o položajo e Romengo pe teritorija katar o foro Užice za periodo katar e 2018. dži 2021. breš. Utvrdime si kaj si akutni Romane problemura ande Užica stambeno brinipe, zdravstveno zaštita, zapošljavanje taj obrazovanje. Baro brojo Užicaće Roma si korisnikura katar o Centro za socijalno bući, a započnime si o postupko katar o ozakonjenje za jek stambeno objekto.

Lokalno samouprava si upoznaime sa e problemura katar o Romano tem pe teritorija e foresi, i svesni si sode si važno te rešinpe godoja problemura. Samo gaja e zajednica e Romengi šaj postignol napretko, motol za ,, Vesti” Vidoje Drndarević, člano katar o Foresko veće zadužime za oblast briga za e amala, sastipe taj e socijalno politika.

– E Užica prošlo breš po prvo drom anda Lokalno akciono plano (LAP) za malačo položaji e Romengo. Sa so si ande leste motodino amen mangas te ćeras, sar bi ćerasa lačipe za položajo e Romengo. Utvrdime si štar prioritetura a go va si: stambeni problemura, zapošljavanje, školovanje taj zdravstvo. Kataro LAP izdvois 400 milje dinara po breš, po prvo tan za malače uslovura stanovanja. Formirisadam komisija kaj sam zajedno sa e predstavnikura katar o Udruženje Roma Užice, sa o predstavniko katar amari stručna služba slikosade taj ćerde jek elaborato katar sa Romane ćera taj onda von korkore pe lenđe sastankura ando udruženje anen e odluka so si lenđe prioriteto, te naj isperel kaj neko lenđe nešto nametnil. Šaj avav zadovoljno kaj pe but tana uspisadam te poboljšisardam e uslovura za stanovanje.

spisadam za kala duj breš od kana sem odgovorno za kaja oblast, te trin romane ćera renoviris. Duj učardam, jek adaptirisadam gaja kaj ćerdam potporni zidura, taj andre si todini stolarija. Akana gote šaj normalno te živilpe.

O Drndarević motol kaj e lokalno samouprava radil pe gova te, kaj si gova moguće kaj stvorisalje po zakono uslovura, te izvršilpe ozakonjenje katar e objektura kaj živin e Roma :

– But zala tem si savi silen goja mogućnost jer obično trubul e parcela taj o objekto te vodilpe pe lende. Roma majčešće živin ande ćera saven naj pe amenđi puv godoleske si problemo sar goda te rešilpe. Dijam ando postupko za ozakonjenje jeće ćeresko, a i goda si pomako.

Baro brojo romane porodice primon socijalno pomoć ili jednokratno novčano pomoć, katar o Centro za socijalno rado. Foro porodicanđe kaj si majbut džene pomosarel gaja kaj del udžbenikura e čarendže save džal ande škola:

-Obezbedis neve udžbenikura save o Ministarstvo prosvete našti obezbedil, sago kaj si:

radne sveske, školsko priboro… Po početko svako školsko breš pomosaras lenge kroz jednokratne pomoći, taj e čara džan pe izletura,ekskurzije , sago i te lelpe e čarenđe ostalo so si potrebno. Moram motav kaj but zavisil go lestar sode si vonda zaintresuime. Kava breš desisaljo cikno procento nezadovoljstva, da li si gova namerno, nidžanav, ali dešavilape kaj nesave škole po krajo predhodno školsko breš ni ćerde lil katar e romski porodice te bi bičalasa ando Ministarstvo sar bi e čara dobina knjige. So gova desisaljo ni džanav, gova si informacija savi dobisadem katar e Romane porodice. Pe aver rig amen inkljilam ando susret za svako lengo zahtevo te malavas osnovno potrebno školsko priboro.

Si but Roma ande Užica save radin: pe hladnjače, sezonski poslura (nadnice), radin pe buvljakura te zaradin za pe čave. A si i gova sa ve si nasvale taj save našti radin. O foro pomosarel sode šaj, a jek katar o zadatko si te avel malači zdravstveno zaštita:
-Planirime si te organizuilpe pregledura kav stomatologo, na pa te e Romnja džan redovno pe pregledura kav ginekologo, jednostavno kana nešto trubul len te pomosarav pe gova načino, ali džanen sar, vonda javinpe gova trenutko kana nešto trubulen. Probis te preko Udruženje roma te von napisol lenđe aktivnostura taj e prioritetura, posebno gote kaj amen šaj pomosaras.
Po pitanje da li e pare andaro budžeto odvoinpe za e Roma o Drndarević motol :

Već pendem kaj postoilo Lokalno akciono plano pe savo e romenge odvoilpe 400milje dinara svako breš.Gova si za potrebe save von utvrdin sa go prioriteto. Naj gova but, ali džas korako po korako te bi rešinape sa e problemura.

Andar o Lokalno akciono plano:

– Foro Užice naj le koordinatori za romska pitanja savo bi avela zadužime za kreiranje i praćenje politika za e Roma taj olakšil komunikacija maškar e lokalno samouprava , ostali institucije taj Romani zajednica.Gaja, nipostoil ni pozicija romane medijatorke ando Zdravstveno centro Užice, sa go ni pedagoško asistento ande forose osnovne škole, iako si preko potrebno prema istraživanjura save si izvršime ande romska zajednica. But si važno te gola pozicije obavljin romano tem, jer pe tradicija e Roma si maj putarde i maj lako postignolpe e saradnja kana lenca radil neko andar lenđi zajednica.

Prevodo: M. Vujičić

PROJEKAT  VESTI  “KUĆA OD KARTONA” SUFINANSIRA GRAD UŽICE

STAVOVI IZNETI U PODRŽANOM MEDIJSKOM PROJEKTU NUŽNO NE IZRAŽAVAJU STAVOVE ORGANA KOJI JE DODELIO SREDSTVA

Ostavite odgovor