Pocetna Arilje
401
0
Podelite

REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE

r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

1. REFERENT ZA ADMINISTRIRANJE REGISTRA KORIŠĆENJA RADIO- FREKVENCIJSKOG SPEKTRA, Služba za radio-komunikacije, Sektor za elektronske komunikacije (jedan izvršilac)

Opis poslova: pretežno samostalno obavlja rutinske stručno-operativne, operativno-tehničke i administrativne poslove iz delokruga Službe utvrđene čl. 6. i 77. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge koji se odnose na: ažuriranje i vođenje baze podataka o korišćenju radiofrekvencijskog spektra; vođenje evidencije radio-uređaja koji se koriste po režimu opšteg ovlašćenja; pripremanje ulaznih podataka za promene baze dozvola u skladu sa izveštajima sa tehničkih pregleda; pripremanje podataka za unos registre drugih podataka od značaja za oblast telekomunikacija i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz nadležnosti organizacione jedinice u kojoj je raspoređen.

2. VIŠI SAVETNIK – KONTROLOR RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA, Kontrolno-
merni centar Niš, Kancelarija „Užice“, Služba za kontrolu, Sektor za elektronske komunikacije (dva izvršioca)

Opis poslova: obavlja vrlo složene studijsko-analitičke, stručno-operativne i nadzorne poslove iz delokruga KMC utvrđene čl. 13. i 75. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge koji se odnose na: kontrolu radiofrekvencijskog spektra; učestvovanje u izradi predloga opštih akata iz oblasti kontrole korišćenja radiofrekvencijskog spektra; istraživanje smetnji u etru; proveru ispunjenosti uslova elektromagnetske kompatibilnosti; proveru emisionih parametara predajnika; verifikaciju propagacionih modela; proveru ostvarenih servisnih zona predajnika; analizu rezultata merenja; učešće u radu državnih i međunarodnih organizacija i institucija, kao i saradnju sa regulatornim i stručnim telima država članica Evropske unije i drugih država radi usaglašavanja prakse primene propisa iz oblasti kontrole radiofrekvencijskog spektra; učešće u stručnim radnim grupama i komisijama i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz nadležnosti organizacione jedinice u kojoj je raspoređen.

3. SAVETNIK ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE, Služba za računovodstvo i finansije, Sektor za analizu tržišta i ekonomske poslove (jedan izvršilac)

Opis poslova: obavlja složene studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove iz delokruga rada Službe utvrđene čl. 33. i 75. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji adnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge koji se odnose na: unos podataka u aplikativni softver za obračun zarada i drugih naknada; podnošenje pojedinačnih poreskih prijava o obračunatim porezima i doprinosima; izrada i kontrola potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku; pripremu i izradu predloga finansijskih planova; praćenje pravnih propisa i preporuka; praćenje finansijskih aspekata realizacije ugovora; praćenje stanja, sprovođenje stručnih analiza, ispitivanje informacija i predlaganje mera za unapređenje finansijskih i računovodstvenih pitanja iz delokruga rada Službe; učešće u pripremanju finansijskih izveštaja, pregleda i analiza, kao i statističkih i ostalih izveštaja iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja; kontrolu namenskog korišćenja sredstava u skladu
sa odobrenim finansijskim planom i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz
nadležnosti organizacione jedinice u kojoj je raspoređen.

4. SAVETNIK ZA VIZUELNE KOMUNIKACIJE, Kabinet (jedan izvršilac)

Opis poslova: obavlja složene studijsko-analitičke i stručne poslove delokruga rada Kabineta utvrđene čl. 50. i 75. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge koji se odnose na: pripremu materijala za sastanke direktora Agencije, pripremu materijala za Internet prezentaciju Agencije; upravljanje Internet stranicom Agencije; usaglašavanje vizuelnog identiteta internet stranica; praćenje statistika internet stranica; vizuelnu podršku u izradi stručnih publikacija, izveštaja, prezentacija, stručnog časopisa; praćenje informacija koje se tiču Agencije u štampanim i elektronskim medijima u zemlji i Inostranstvu; izradu i implementaciju  omunikacione strategije Agencije i godišnjeg komunikacionog plana; organizaciju i izradu vizuelnih materijala; učešće u kreiranju promotivnog sadržaja i izradi medijskog plana za promociju uloge Agencije; vizuelno i sadržajno definisanje promotivnog materijala; praćenje štampanih i elektronskih medija; usaglašavanje vizuelnih materijala sa knjigom standarda Agencije; usaglašavanje vizuelnog identiteta Agencije na društvenim mrežama; definisanje smernica za pripremu vizuelnih materijala uključujući: znakove, tipografiju, grafički dizajn, ilustraciju, industrijski dizajn, oglašavanje; učešće u stvaranju i realizaciji razvojnih projekata Agencije u skladu sa planom rada i definisanim strategijama razvoja Agencije, kao i u poboljšanju korisničkog iskustva prilagođavanjem sadržaja ciljnoj grupi kojoj su projekti namenjeni i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz nadležnosti organizacione jedinice u kojoj je raspoređen.

I Uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju za izbor:

Opšti uslov:

– punoletan državljanin Republike Srbije.

Posebni uslovi:

1. referent za administriranje registra korišćenja radio-frekvencijskog spektra (za radno mesto pod rednim brojem 1.):
– stečeno srednje obrazovanje;
– najmanje jedna godina radnog iskustva;
– poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (ECDL).

2. viši savetnik – kontrolor radiofrekvencijskog spektra (za radno mesto pod rednim
brojem 2.)

– visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti elektrotehničko i računarsko
inženjerstvo ili saobraćajno inženjerstvo u okviru obrazovno-naučnog polja
telekomunikacionog saobraćaja na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,
– najmanje tri godine radnog iskustva u struci;
– položen državni stručni ispit;
– položen vozački ispit „B“ kategorije;
– znanje engleskog jezika – na nivou V1;
– poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (ECDL).

3. savetnik za računovodstvo i finansije (za radno mesto pod rednim brojem 3.):
– visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti ekonomske nauke na osnovnim
akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
– najmanje dve godine radnog iskustva u struci;
– znanje engleskog jezika – na nivou A1;
– poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (ECDL).

4. savetnik za vizuelne komunikacije (za radno mesto pod rednim brojem 4.):
– visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka ili oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
ili saobraćajno inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama,
specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
– najmanje dve godine radnog iskustva u struci;
– znanje engleskog jezika – na nivou B1;
– poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (ECDL).

Mesto rada – za radno mesto broj 1, 3. i 4. – Beograd, Palmotićeva br.2
– za radno mesto broj 2. – Sevojno, Bore Stankovića br. 1.

III Trajanje radnog odnosa – Zaposleni se prima u radni odnos na neodređeno vreme.

IV Rok za podnošenje prijave – prijave se podnose do 19.10.2022. godine, na sledeću adresu:

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge

Palmotićeva br. 2, 11103 Beograd, PAK 106306
sa naznakom: “ZA KONKURS“

V Dokazi koji se prilažu:
1) čitko popunjena i potpisana „PRIJAVA NA KONKURS“ koju su kandidati preuzeli sa
adrese www.ratel.rs,
2) uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci),
3) izvod iz matične knjige rođenih,
4) diploma (uverenje) o stručnoj spremi odnosno nivou obrazovanja,
5) dokazi o radnom iskustvu – isprave kojima se dokazuje dužina i vrsta radnog iskustva u
struci (potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa
kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo),
6) dokaz da kandidat nije pod istragom, da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
odnosno da protiv njega nije podignuta optužnica (ne starije od šest meseci),
7) uverenje o položenom državnom stručnom ispitu – za radno mesto pod rednim brojem 2.

Kandidat koji do momenta zasnivanja radnog odnosa nema položen državni stručni ispit,
biće obavezan na polaganje istog u roku definisanim za polaganje,
8) dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije (vozačka dozvola) – za radno mesto
pod rednim brojem 2.
9) propratno/motivaciono pismo i biografija – CV uz navođenje podataka o ispunjenosti i
drugih uslova iz konkursa,
10) dokaz o poznavanju rada na računaru u traženom nivou (sertifikat),
11) dokaz o znanju engleskog jezika u traženom nivou (diploma/uverenje/sertifikat) – za
radna mesta pod rednim br. 2, 3. i 4.

*Ukoliko kandidat poseduje preporuke prethodnih poslodavaca, kopije sertifikata ili uverenja koja se odnose na posebna znanja i sposobnosti kandidata, odnosno druga dokumenta kojim može dokazati svoje kompetencije za radna mesta iz Konkursa, poželjno je da ih dostavi uz prijavu.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, dužni su da podnesu prijave za svako radno mesto na koje konkurišu, sa naznakom uz koju prijavu su dostavili tražene dokaze.
Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji (izuzev
dokaza označenih u tač. 10) i 11) i označenih *), kao i nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VI Sa Obaveštenjem o obradi ličnih podataka kandidat se može upoznati na Internet stranici Agencije www.ratel.rs, i svojim potpisom daje saglasnost za obradu ličnih podataka;

VII Podaci o licu koje daje obaveštenja o javnom konkursu:

Milica Čelebić, e-mail: konkurs@ratel.rs,
VIII Drugi podaci značajni za postupak izbora

Ovaj oglas objavljuje se na Internet stranici Agencije www.ratel.rs, u dnevnom listu „Večernje novosti“ i portalu https://infoera.rs/.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine (stručna kvalifikovanost kandidata) proveravaju se uvidom u podatke iz prijave i neposredno, kroz usmeni razgovor sa učesnicima javnog konkursa koji su ušli u uži izbor.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku su:
– za radno mesto pod rednim brojem 1: poznavanje Zakona o elektronskim komunikacijama u oblasti radio-komunikacija, kao i odgovarajućih podzakonskih akata koji uređuju ovu oblast, a naročito Pravilnika o obrascima zahteva za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio- frekvencija; iskustvo u vođenju registara, evidencija, baza podataka i drugih informacija; provera stručnih znanja i sposobnosti kandidata da uspešno obavlja poslove radnog mesta za koje je aplicirao, polazeći od uslova iz oglasa, sistematizacije radnog mesta i radnog iskustva kandidata.

Poslodavac će posebno ceniti prethodno iskustvo kandidata kao i njegov odnos prema poslu i kvalitetu rada, sposobnosti za rad u timu, veštinu komunikacije.

– za radno mesto pod rednim brojem 2: poznavanje Zakona o elektronskim komunikacijama i Pravilnika o načinu kontrole radio-frekvencijskog spektra, obavljanja tehničkih pregleda i zaštite od štetnih smetnji; provera stručnih znanja i sposobnosti kandidata da uspešno obavlja poslove radnog mesta za koje je aplicirao, polazeći od uslova iz oglasa, sistematizacije radnog mesta i radnog iskustva kandidata, a naročito provera poznavanja karakteristika radio-frekvencijskih emisija i odgovarajuće opreme za merenje istih; odnos prema poslu i kvalitetu rada; sposobnost za rad u timu; veština komunikacije.

– za radno mesto pod rednim brojem 3: poznavanje Zakona o računovodstvu i podzakonskih akata koji uređuju ovu oblast; poznavanje Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike; provera stručnih znanja i sposobnosti kandidata da uspešno obavlja poslove radnog mesta za koje je aplicirao, polazeći od uslova iz oglasa, sistematizacije radnog mesta i radnog iskustva kandidata. Poslodavac će posebno ceniti prethodno iskustvo kandidata kao i njegov odnos prema poslu i kvalitetu rada, sposobnosti za rad u timu, veštinu komunikacije.

– za radno mesto pod rednim brojem 4: poznavanje nadležnosti Agencije u oblasti elektronskih komunikacija, poštanskih usluga i informacione bezbednosti, a naročito poznavanje razvojnih projekata koje Agencije sprovodi u skladu sa godišnjim planom rada; poznavanje osnova digitalnog marketinga počev od copyrighting-a, društvenih mreža, analitike na društvenim mrežama, psihologije ponašanja korisnika digitalnih medija, video marketinga; poznavanje osnova vizuelnog dizajna kao što su osnovni dizajnerski principi (proporcije, raspored elemenata, tipografija, kolor paleta, slaganje boja) u štampanim i digitalnim medijima; provera stručnih znanja i sposobnosti kandidata da uspešno obavlja poslove radnog mesta za koje je aplicirao polazeći od uslova iz oglasa, sistematizacije radnog mesta i radnog iskustva kandidata. Poslodavac će posebno
ceniti prethodno iskustvo kandidata, kao i njegov odnos prema poslu i kvalitetu rada, sposobnost za rad u timu, veštinu komunikacije.

U uži izbor ulazi kandidat koji ispunjava opšte i posebne uslove predviđene za radno mesto na koje je aplicirao i čija je prijava blagovremena i potpuna.

Sa kandidatima koji ne dostave dokaz o traženom nivou znanja na računaru, odnosno o znanju engleskog jezika, obaviće se provera znanja kroz praktičan rad, odnosno kroz intervju ili test. Samo kandidati koji budu ocenjeni ocenom „zadovoljava“ mogu biti pozvani na razgovor i učestvovati u daljem izbornom postupku. Usmeno testiranje kandidata moguće je organizovati u više krugova. Sa prva tri kandidata koja su postigla najbolji rezultat Komisija može da ponovi razgovor, kako bi odredila koji od njih najviše odgovara zahtevima radnog mesta. Provera stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje su ušli u uži izbor, obaviće se u prostorijama Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Beograd, Palmotićeva br. 2, o čemu će kandidati biti pojedinačno obavešteni mejlom ili telefonom navedenim u prijavama.

IX Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge ne vrši diskriminaciju na osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti i etničkog porekla ili invaliditeta, u skladu sa zakonom. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove.

Termini koji se koriste u ovom oglasu, a koji imaju rodno značenje, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni ženski i muški pol lica na koja se odnose.

Ostavite odgovor