Pocetna Društvo Od juna novi IT studijski program u Užicu

Od juna novi IT studijski program u Užicu

244
0
Podelite

-Nove generacije studenata na osnovnim studijama će upisati studijski program Informacione tehnologije koji je akreditovan kao zajednički studijski program sa Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu-istakla je dr Ljubica Diković, predsednik Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija

Grad Užice i Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija nedavno su potpisali  ugovor o saradnji u razvojnoj, primenjeno-istraživačkoj, stručnoj i obrazovnoj delatnosti, kao i drugim pitanjima od obostranog interesa. U cilju uvećanja svojih potencijala i kapaciteta, doprinosa u podizanju stručnog i tehničkog nivoa u oblastima za koje  su Akademija i  Grad Užice zainteresovani. Identifikacija potreba za kadrovima kojih nema na tržištu rada, kao i kvalifikacija koje ne odgovaraju potrebama i koje treba osavremeniti, povezivanje privrede, Grada i visokog obrazovanja radi školovanja referentnih kadrova koji će brže dolaziti do posla. Zatim, vođenje racionalne razvojne politike i unapređenje u delatnostima i poslovima od obostranog interesa,  međusobne promocije u okviru šire društvene zajednice, odnosno na području cele Republike Srbije- rekla je za „Vesti“ dr Ljubica Diković, predsednik Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija i profesor strukovnih studija.

Od 2019. godine i formiranja Akademije šta su pokazali dosadašnji rezultati za Užice i Valjevo?

Akademija po svojoj suštini ima integrativnu funkciju u smislu objedinjavanja nastavnog kadra, nenastavnog kadra, prostornih i infrastrukturnih kapaciteta, kojima raspolažu obe ustanove, i to se u dosadašnjem radu pokazuje kao beneficija. Dosadašnje funkcionisanje može se oceniti kao pozitivno, odnosno svi zadaci koji su se odnosili na konstituisanje Akademije, njenih organa, kao i izradu akata i pravilnika, realizovani su uspešno, zajednički u zadatom roku. Početkom ove godine predat je kompletan i zahtevan materijal za akreditaciju Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija kao novog pravnog lica i očekujemo pozitivan ishod od strane Nacionalnog akreditacionog tela Srbije, uskoro. U budućem periodu planiramo uvođenje zajedničkih studijskih programa ili zajedničkih modula, koji će se realizovati u Odseku Užice i Odseku Valjevo.

Šta je trenutno aktuelno za nove generacije studenata u Odseku Užice?

U okviru akreditovanih devet studijskih programa na osnovnim trogodišnjim studijama, počev od junskog upisnog roka u školsku 2021-22. godinu, nove generacije studenata će upisati zajednički studijski program Informacione tehnologije. To je studijski program koji je akreditovan kao zajednički studijski program sa Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, gde će na kraju studija studenti dobiti i zajedničku diplomu potpisanu od strane dekana Fakulteta tehničkih nauka i od strane predsednika Akademije. Angažovanjem veoma kompetentnog nastavnog kadra koji će dolaziti u školski prostor Odseka Užice i realizovati nastavu, očekujemo podizanje kvaliteta izvođenja nastave i veće interesovanje budućih studenata. Sigurna sam da će interesovanje za Informacione tehnologije dodatno pojačati postojanje Start-ap centra za IT u Užicu, gde se pod najpovoljnijim uslovima može započeti sopstveni biznis u domenu IT. Pored toga, u okviru akreditovana četiri studijska programa na master dvogodišnjim studijama, počev od junskog upisnog roka u školsku 2021-22. godinu, nove generacije studenata će upisati zajednički master studijski program Informacione tehnologije i sisteme, sa Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Takođe, akreditovan je i master program za Građevinsko inženjerstvo kao nastavak višeg nivoa studija za studente koji su prethodno stekli zvanje strukovnih građevinskih inženjera. Svrha programa je obrazovanje studenata za profesiju strukovnog master inženjera građevinarstva koji stiče produbljena stručna znanja za rešavanje posebnih problema iz prakse, odgovorno vođenje izgradnje, organizacije, tehnologije, nadzora objekata i drugih poslova iz oblasti građevinsko inženjerstvo.

Praktično šta će to značiti ne samo za Grad Užice, nego i ovaj region?

Dobijanjem  navedenih akreditacija, zaokružena je ponuda na osnovnom i master nivou studija. Grad Užice ima viziju da postane Grad studenata, mladosti, obrazovanja i prosperiteta. Akademija kao jedina visokoškolska institucija sa sedištem u našem gradu, ima misiju i viziju da realizuje moderne i tržišno orijentisane studijske programe, za potrebe privrede Grada Užica i regiona.

Pandemija koronavirusa dodatno je pokazala nemerljiv značaj zdravstvenog kadra. Kakav je dosadašnji odziv medicinskih sestara za Zdravstvenu negu i šta još treba da znaju za ubuduće?

Prema podacima u Srbiji ima svega četiri odsto sestara sa višom odnosno visokom medicinskom školom od ukupno oko 43.000 sestara. Podsetiću da je srednju Medicinsku školu u Užicu završavalo preko 200 učenika svake godine, a za koje je bilo potrebno obezbediti dalje obrazovanje. Zahtevi Evropske unije nalažu da medicinske sestre moraju imati visoko strukovno obrazovanje. Završetkom studija kod nas, stiče se zvanje strukovna medicinska sestra. Studentima se u saradnji sa Zdravstvenim centrom Užice  pružaju odgovarajuća kvalitetna znanja i veštine iz oblasti sestrinska nega i osposobljavaju se za praktičan rad u ovoj oblasti. Novi pristupi zdravlju i zdravstvenoj politici, pomeranje težišta ka zaštiti i unapređenju zdravlja, zahtevaju promenu funkcija, zvanja i kompetencija medicinskih sestara na visokoškolski nivo. Pored budžetskih mesta, za samofinasirajuća je predviđeno plaćanje školarine na 12 rata putem čekova ili administrativnih zabrana. Interesovanje za ovaj studijski program je do sada bilo na zadovoljavajućem nivou, ali zbog svega što sam navela, očekujem znatno veće interesovanje počev od ove godine, pa nadalje.

Šta je još važno i za druge studijske programe?

Važno je da školujemo kadrove koji poseduju znanja, kompetencije i veštine, koji ih čine relevantnim za tržište rada. Važno je da budemo povezani sa poslodavcima i da prepoznajemo njihove potrebe. Studijski programi nude sticanje savremenih znanja koje studentima otvaraju različite mogućnosti zapošljavanja i razvoj uspešne stručne karijere: strukovnih inženjera, strukovnih ekonomista, strukovnih menadžera…

Koliko studenata će biti upisano na budžet Republike Srbije i gde očekujete najveće interesovanje?

Upisnu kvotu Odseka Užice čini oko 500 studenata od čega 240 studenata na budžetu, a kvotu Odseka Valjevo čini preko 200 studenata, od čega 70 studenata na budžetu. Na Odseku Užice prošle godine je najveće interesovanje vladalo za studijski program Zdravstvena nega, za Informacione tehnologije, kao i za Menadžment i preduzetništvo. Interesovanja u Odseku Valjevo za Poslovnu ekonomiju i Poslovnu informatiku su stabilna.

Kako je organizovan rad sa studentima zbog epidemije koronavirusa?

Svi nastavici i saradnici na Odseku Užice i Odseku Valjevo veoma savesno su odgovorili na ovaj iznenadni profesionalni izazov. Deo nastave u ovom semestru je realizovan kombinovano, ali će način odvijanja nastave do kraja ovog semestra biti prilagođen epidemiološkoj situaciji. Imenovano je lice za bezbednost i zdravlje na radu ispred Akademije, koje svakodnevno posebnu pažnju posvećuje bezbednosti zdravlja svih studenata i zaposlenih Akademije.

Odsek Valjevo koristi akreditovanu platformu za daljinsko učenje, koja je sada ažurirana, inovirana i osavremenjena. Na Odseku Užice neki nastavnici su koristili softversku platformu Moodle, Zoom, Google Clasroom, Eassyclass, Google questionaire, Skype, Viber grupe, kako bi interaktivno komunicirali sa studentima, dok su neki u prezentacije dodali audio zapise sa detaljnim objašnjenjima predavanja i vežbi.

Šta biste poručili budućim studentima i kako ćete organizovati kampanju za upis mesta?

Znanje je najvažniji resurs 21.veka, a biti obrazovan na visokoškolskom nivou predstavlja imperativ ovog vremena. Poručila bih im da nikako ne propuste svoju šansu i da nastave obrazovanje nakon srednje škole u Akademiji. Pozivam sve zainteresovane da se informišu o specifičnostima naših studijskih programa i zvanja koja stiču završetkom studija putem sajtova www.vpts.edu.rs, www.vipos.edu.rs i www.akademijazs.edu.rs. Bitno je istaći da će i ove godine biti organizovana pripremna nastava za upis. Kampanja za upis biće organizovana uglavnom preko medija i društvenih mreža.

NA OSNOVNIM I MASTER STUDIJAMA

Odsek Užice ima devet akreditovanih studijskih programa na osnovnim studijama Tehnološko inženjerstvo, Mašinsko inženjerstvo, Građevinsko inženjerstvo, Unutrašnja arhitektura, Informacione tehnologije, Menadžment, Računovodstvo i revizija, Turizam i Zdravstvena nega. Odsek Užice ima četiri akreditovana studijska programa na master studijama Bezbednost i zdravlje na radu, Poslovna ekonomija i menadžment, Informacione tehnologije i sistemi i Građevinsko inženjerstvo.

Odsek Valjevo ima akreditovana dva programa na osnovnim studijama Poslovna informatika i Poslovna ekonomija sa tri modula Finansije, bankarstvo i osiguranje,  Marketing, trgovina i turizam i Računovodstvo, revizija i porezi. Naročito naglašavam da je Poslovna ekonomija sa prva dva modula akreditovana i na daljinu, što je idealno za studente koji su u radnom odnosu ili su sa prebivalištem daleko od Valjeva. Odsek Valjevo ima akreditovan jedan master studijski program Poslovna ekonomija i informatika.

ERASMUS POVELJA

Akademija ima Kancelariju za međunarodnu saradnju koja pokazuje izuzetne rezultate. Od ove godine, dobitnici smo Erasmus povelje za visoko obrazovanje za period 2021-2027. godinu.

Erazmus+ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za mobilnost studenata i zaposlenih na visokoškolskim ustanovama, promovišući priznavanje i vrednovanje stečenih kvalifikacija, kao i međunarodnu dimenziju aktivnosti. Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija je tokom prethodnog perioda dobila namenska sredstva za realizaciju dva Erazmus+ projekta za individualnu mobilnost zarad učenja i sticanja veština u programskim zemljama Slovačka, Turska, Grčka i Rumunija. Akademija ove godine kreće kao koordinator projekta sa realizacijom međunarodnog projekta koji nam je odobren, pod nazivom „Digitalna praksa u visokom obrazovanju“, zajedno sa partnerima na projektu iz Bugarske, Grčke i Srbije- navela je Diković.

Ostavite odgovor