Pocetna Politika Obuka i izveštaji o finansiranje političkih aktivnosti

Obuka i izveštaji o finansiranje političkih aktivnosti

498
0
Podelite

U velikoj sali Gradske kuće Agencija za sprečavanje korupcije održala je obuku uz učešće predstavnika političkih stranaka, lokalne samouprave, civilnog društva i medija o primeni Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i obavezama političkih subjekata. U drugom delu skupa učesnici su upoznati sa temom procena rizika od korupcije u propisima lokalne samouprave

Bilo je reči o izvorima i načinu finansiranja političkih aktivnosti, zabrani finansiranja, izbornoj kampanji (troškovima izborne kampanje, posebnom računu i podonošenju izveštaja o troškovima kampanje), finansiranju redovnog rada stranaka, računu, evidenciji i podnošenju godišnjeg izveštaja i postupanju Agencije u slučajevima povrede zakona. Zatim o podstupku podnošenja i kontrole godišnjeg izveštaja o finansiranju, konačnom izveštaju o troškovima izborne kampanje i evidenciji o prilozima i evidenciji o imovini stranke.

Organizovali smo obuke za sve političke stranke i grupe građana koje imaju određene obaveze u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti. Obuke se pre svega odnose na političke subjekte, stranke i grupe građana i njihova prava i obaveze. Upoznajemo ih sa osnovnih odredbama

Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, a pre svega o podnošenju godišnjeg izveštaja o finansiranju stranaka i izveštaja o finansiranju izborne kampanje. Govori se o izvorima finansiranja i zabranama koje se odnose na političke subjekte kao i postupcima koje Agencija vodi u slučaju povrede Zakona. Govorimo i o sankcijama kada politički subjekti postupe suprotno odredbama Zakona – navela je Amira Medunjanin, šef Odseka za postupanje u slučajevima povrede zakona. Prema njoj najčešće povrede Zakona su nepodnošenje godišnjeg Izveštaja o finansiranju stranaka Agenciji u zakonom propisanom roku i nepodnošenje Izveštaja o troškovima izborne kampanje.

– S obzirom da se bliži rok za podnošenje izveštaja Agenciji čiji je cilj da se preventivno deluje i spreči dalja povreda odredaba zakona Agencija je u tom cilju i organizovala obuke, dodaje ona.

Tokom 2022. godine sprovedeni su izbori za predsednika Republike, izbor narodnih poslanika u Narodnu skupštinu Republike Srbije, izbor odbornika skupštine grada Beograda i Bora, izbor odbornika Skupština opština Aranđelovac, Smederevska Palanka, Lučani, Medveđa, Knjaževac, Bajina Bašta, Doljevac, Kula, Kladovo, Majdanpek i Sečanj, i Skupštine gradske opštini Sevojno. Agencija je organizovala i sprovela monitoring izbornih aktivnosti političkih subjekata koji su učestvovali na navedenim izborima. U tom smislu je sproveden postupak izbora i obuka za posmatrače izborne kampanje i angažovan 124 terenska posmatrača u više gradova u Republici Srbiji.

Zakonsku obavezu podnošenja konačnog Izveštaja o troškovima izborne kampanje ispunilo je 111 političkih subjekata od 126 proglašenih na izbornim listama, odnosno 88,1 odsto, podatak je iz Izveštaja koji je Agencija podnela Narodnoj skupštini o radu za 2022. godinu. U izveštajnom periodu, navodi se da je 16. januara 2022. godine, u Republici Srbiji sproveden Referendum o potvrđivanju akta o promeni Ustava. U zakonom propisanom roku Agencija je na svojoj internet strani objavila podatke tri organizatora referendumske kampanje, koji su blagovremeno podneli i Izveštaje o troškovima referendumske kampanje. Nakon izvršene kontrole dostavljenih izveštaja u jednom slučaju je utvrđeno postupanje organizatora suprotno odredbama Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, zbog čega je nadležnom sudu podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Po osnovu prijave Agenciji, pokrenut je postupak u kome je utvrđeno da pravno lice koje je bilo organizator referendumske kampanje nije podnelo Agenciji izveštaj o troškovima referendumske kampanje, zbog čega je i u ovom slučaju podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Drugi predstavnik Agencije, Denis Janković je govorio u Užicu o procenama rizika od korupcije u propisima. Ovu delatnost Agencija za suzbijanje korupcije obavlja od 2020. godine kada je stupio na snagu Zakon o sprečavanju korupcije.

– Ovo je početak, i naša ideja je da obučimo predstavnike jedinica lokalne samouprave da oni sami procenjuju rizik od korupcije u propisima koje donose iz svoje nadležnosti. Za početak treba da obrate pažnju na koji način propisi lokalne samouprave mogu da budu “koruptivni”, a u nekom narednom periodu Agencija preduzima korake u cilju redukcije metodologije koju Agencija poseduje kao interni akt i na osnovu koje radi ovu procenu. Cilj nam je da napravimo uprošćenu metodologiju koju bismo podelili sa lokalnim samoupravama i na osnovu koje bi one mogle da postupaju kada je u pitanju rizik od korupcije u lokalnim propisima – dodaje Janković koji je viši pravni savetnik. Agencija poseduje nadležnost u vidu incijative da izvrši procenu rizika od korupcije i u propisima lokalne samouprave. Osnovna nadležnost je procena rizika od korupcije u nacrtima zakona i obaveza je organa državne uprave da svoje nacrte zakona dostave Agenciji na analizu.

Van toga Agencija može na sopstvenu inicijativu da izvrši procenu rizika od korupcije u bilo kom propisu, pa i u dokumentima kao što su statuti opština. U pitanju je ogroman broj propisa svih lokalnih samouprava, a kapacitet Agencije je mali i zato ideja da predstavnike lokalnih samouprava naučimo i obučimo da to rade umesto nas – pojašnjava Janković. On dodaje da je u nadležnosti Agencije analiza propisa koji se odnose na javne nabavke i ko sve sme biti nadzor recimo ako su u pitanju tenderi za putnu infrastrukturu, koji su faktori rizika.. – Analizom propisa mi bismo možda utvrdili da postoji sukob interesa za nameštanje tendera, da nešto nije regulisano, da postoji pravna praznina… Naš posao je da svi ti propisi budu što precizniji i ostavljaju što manje prostora za korupciju. Ono čime se mi bavimo jeste pre svega prevencija – zaključuje on.

Zabranjeno je

Zabranjeno je finansiranje političkih subjekata od: stranih država, stranih pravnih i fizičkih lica, osim međunarodnih političkih udruženja, javnih ustanova, javnih preduzeća, privrednih društava i preduzetnika koji obavljaju usluge od opštih interesa, ustanova i preduzeća sa učešćem državnog kapitala, drugih organizacija koja vrše javna ovlašćenja i pojedinaca kojima je po zakonu zabranjeno da budu članovi političkih stranaka, sindikata, i drugih nedobitnih organizacija, crkva i verskih zajednica, priređivača igara na sreću, uvoznika i izvoznika i proizvođača akciznih proizvoda, pravnih lica i preduzetnika koji imaju neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda.

Javni resursi

Političkim subjektima zabranjeno je da tokom izborne kampanje koriste javne resurse, uključujući službene prostorije, vozila, veb-sajtove i inventar državnih, pokrajinskih i lokalnih organa, javnih ustanova i javnih preduzeća.

Konkurs

Metodologija za procenu rizika od korupcije u propisima, koji su od značaja za izradu propisa lokalne samouprave je upravo specifični tematski cilj ovogodišnjeg konkursa Agencije za dodelu finansijskih sredstava Organizacija civilnog društva (OCD) namenjenih sprovođenju projekata iz oblasti sprečavanja korupcije. Rok za apliciranje je 18. april 2023. U pitanju su sredstva od 2 miliona dinara za projekte.

Kontrola troškova za kampanju

Posle izvršene kontrole izveštaja o troškovima prošlogodišnje izborne kampanje, kao i godišnjih finansijskih izveštaja Agencija je pokrenula 44 postupka zbog sumnje u postojanje povrede Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, od kojih se 25 postupaka odnosi na izbornu kampanju i to 16 po podnetim prijavama i devet po službenoj dužnosti. U postupcima vođenim po službenoj dužnosti izrekla je sedam mera upozorenja, dok je u dva slučaja donela rešenja o obustavi postupka); izrekla 28 mera upozorenja, od kojih 11 u vezi sa izbornom kampanjom, a 17 u vezi sa kontrolom podnetih izveštaja političkih subjekata; podnela 168 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka; podnela jedan Izveštaj nadležnom tužilaštvu zbog postojanja sumnje da je odgovorno lice u političkom subjektu izvršilo krivično delo; donela 41 rešenje o gubitku prava na dobijanje sredstava iz javnih izvora namenjenih za finansiranje redovnog rada političkog subjekta u narednoj godini na osnovu pravnosnažnih presuda kojima je izrečena novčana kazna.

Prilozi

Zabranjeno je davanje priloga političkom subjektu preko trećih lica i prikrivanje identiteta davaoca priloga ili iznosa priloga. Sankcije za ovakav postupak kreću se od 200.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice davaoca priloga. Politički subjekti su dužni da obeležavaju reklamni materijal sa podacima o davanju usluge tog materijala, recimo za blokove, olovke, flajere, upaljače, …

– Politička stranka koja stekne nepokretnu imovinu iz javnih izvora tu imovinu može koristiti isključivo za političke aktivnosti, i ne može je otuđiti bez nadoknade.