Pocetna Oglasi JKP „BIOKTOŠ“ Užice oglašava prodaju osnovnih sredstava

JKP „BIOKTOŠ“ Užice oglašava prodaju osnovnih sredstava

1225
0
Podelite

JKP „BIOKTOŠ“ Užice oglašava Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju osnovnih sredstava:

1. Stambeni kontejner površine 15m2, po nočetnoj ceni od 200.000,00 dinara.

2. Kiosk površine 8m2, po početnoj ceni od 9.600,00 dinara.

3. 7 komada PVC cisterni zapremine po 1.000 litara, po početnoj ceni od 3,900,00 din/kom.

6. Putničko vozalo marke Zastava, model FLORIDA 1.3 POLI POGREBNO, broj šasije VH1103A0000052625, broj motora 128A60640095830, godina proizvodnje 2008, neregistrovano, po početnoj ceni od 35.000,00 dinara.

– U cenu nije uračunat PDV i isti plaća kupac.

– Pravo učešća u postupku imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica. Fizička lica su obavezna da daju na uvid ličnu kartu, a pravna lica odgovarajuću dokumeitaciju za registraciju pravnog lica, kao i ovlašćenje za zastupanje.

– Osnovna sredstva se prodaju u viđenom stanju, a prednost će se dati ponudi sa najvišom cenom. Prodaja osnovnih sredstava je franko prodavac.

– Stambeni kontejner se može pogledati na deponiji Sarića Osoje, a ostala sredstva u ulici Miloša Obrenovića 2 (hangar u Krčagovu) u vremenu od 08.00 do 13.00 časova.

– Rok dostavljanja ponuda je 17.08.2023. godine do 12.00 časova.

– Otvaranje ponuda je 17.08.202Z. godine u 13.00 časova u prostorijama JKP „Bioktoš“ Nikole Pašića 5v.

– Učesnici su dužni da polože depozit od 10% od oglašene početne cene, a isti se svima, osim kupcu vraća po okončanju nadmetanja. U slučaju od odustanka od zaključenja ugovora, depozit se ne vraća.

Depozit se uplaćuje na račun preduzeća br. 160-7080-79 Bansa Intesa ili na blagajni preduzeća. Kupac je u obavezi da komlletan iznos kupoprodajne cene uplati u roku od tri dana i osnovno sredstvo preuzme u roku od pet dana od otvaranja ponuda.

– Ponude dostaviti neposredno ili poštom u zatvorenoj koverti na adresu: JKP „Bioktoš“ Užice, Nikole Pašića 5v, sa naznakom „ponuda za (navesti naziv osnovnog sredstva) – ne otvarati“. Na poleđini koverte upisati ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica i kontakt telefon.

– Osoba za kontakt je Hasim Eminović, tel. 064 8203200.